Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na této stránce je uveden přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.
Další informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách příslušného internetového obchodu, v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Mgr. Lenka Žáčková, obchodní společnost, IČ: 03001806, se sídlem Horní Lhota 152, 763 23, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 14. května 2014 Ev. č. ŽL: MMZL 083893/2014 a jako správce bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků dle níže uvedených podmínek.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Zpracovávají se pouze osobní údaje, které poskytnou návštěvníci/nakupující v souvislosti s nákupem zboží (tj. v rámci objednávky našich produktů), resp. zasláním dotazů k aplikaci přípravků na ochranu rostlin, nebo poradenství k ochraně rostlin. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které sdělí návštěvníci/zákazníci:

 • E-mail
 • Heslo v zašifrované podobě (v případě registrace a vytvoření zákaznického účtu)
 • Jméno a příjmení
 • Fakturační / dodací adresa
 • Telefonní číslo

  a dále údaje, získané prohlížením webových stránek:
   
 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor


Kdo všechno bude mít k údajům přístup?

Osobní údaje zákazníků archivujeme v bezpečí. Ochrana dat je naší prioritou. Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům tak dle pro účely plnění smlouvy, jsou přepravci, kteří doručují zásilky se zbožím. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni určité osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies jsou používány?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nejsou používány pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho zákaznického účtu).

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky).

Uživatelé jako návštěvníci webových stránek mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou službu, funkci nebo produkt.

Pokud má prohlížeč použití cookies povoleno, predikujeme, že návštěvník souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde .

Více informací o druzích cookies a jejich užití v našich službách naleznete zde.

Jak dlouho poskytnuté údaje zpracováváme?

Získané údaje pro účely plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu 2 let. V této souvislosti upozorňujeme, že tyto osobní údaje jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k zákaznickému účtu, pokud je možné nákup využívat i bez poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrovaného účtu a dále obvykle 6 – 12 měsíců po jeho zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Je možné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu?

Ano, osobní údaje návštěvníků/nakupujících můžeme zpracovávat i bez souhlasu, ale pouze za účelem plnění smlouvy a poskytnutí služeb (splnění smlouvy uzavřené mezi nakupujícím a prodávajícím o dodání zboží); splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. za účelem přímého marketingu, nebo zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a souhlas návštěvníků/nakupujících k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě jakého právního titulu je možné zpracovávat osobní údaje?

Osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v
rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu návštěvníků/nakupujících plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování osobních údajů uvádíme výše.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnou zákazníci, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření např. hackerským útokem z internetu.  V této souvislosti ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům zákazníků, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem nakupujícího a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez pomoci a odpovědného chování nakupujících však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost svěřených údajů. Například tím, že nakupující budou uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budou dodržovat základní bezpečnostní zásady.
Upozorňujeme, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: admin(at)bioagens.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Existuje povinnost poskytnout osobní údaje? Je možné odmítnout poskytnout osobní údaje?

Osobní údaje nám zákazníci poskytují dobrovolně (např. pro účely dotazu do pěstitelské poradny, nebo k sortimentu prostředků a přípravků na ochranu rostlin je poskytnutí osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud údaje nejsou do kontaktního formuláře zadány, nelze ho odeslat). Pokud zákazník svůj souhlas neudělí, popř. ho dodatečně odvolá, může se stát, že některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

Jaká práva má zákazník v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k osobním údajům mají zákazníci zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č.
  2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů je možné zaslat e-mail na adresu admin(at)bioagens.eu, nebo zaslat písemně na adresu: Horní Lhota 152, 763 23 Horní Lhota. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám žadatel vhodným způsobem prokázal svou totožnost, abychom si mohli ověřit jeho identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace monitorována.